logo3watermark    รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึกษา 2558 banner1

  8-)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     :-) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     8-O ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  สิทธิพงษ์ วงศรีลา จักรพันธ์   ดวงปากดี   ถิรนัย   ลามคำ
  นันธินัด สุมุลละ พงษ์ไพร   วงศ์อนุสรณ์   ธีรภัทร์   นรบุตร
  อภิวัฒน์   พิมพา อัตพล วงศรีลา   ศุภจิตร ทิพบุตรดี
  ธีรภัทร์ โพธิ์ศรี กล้องหล้า   สีเทียวไทย   ธนกร นันทเขต
  ยุทธนา โสมชัย สาทร ข่วงทิพย์   อาทิตย์ ศรีเทียวไทย
สุรพงษ์   โสมชัย สกลเดช โถแก้วเขียว   รณชัย   จันเพ็งเพ็ญ
   เอกสิทธิ์ โถชาลี ภูวนาถ   ไชยพิทักษ์   พัฒนพงค์   ถึงภูวง
  ภานุวัฒน์ พลาดอินทร์ จีระศักดิ์ ไชยแสน   สหรัฐ   ทาดี
  กิตติพงษ์   วงศรีลา ธรรมรัตน์ อรรถประจง   ธีรภัทร์  ยางธิสาร
  ชัยวัฒน์   โสมชัย รัชพล โถชาลี   ปณชัย  กุดวงศ์แก้ว
  เกียรติศักดิ์ สุวรรณศรี พิทวัส สีเทียวไทย   เอกลักษณ์  ไชยตมาตย์
  อภินันท์   สีเทียวไทย ณัฐวุฒิ ฐานะลุน   ชุติมา  ดีประวี
  อัษฎาวุฒิ จันเพ็งเพ็ญ ธนพลธ์ ดาบพิมศรี   ทิพยาภรณ์ สีเทียวไทย
  พีรพัฒน์ ทัศมี สุระชัย วงศรีลา   นันทนัช   นรบุตร
  พรหมชนก โถชาลี ญาณี พองพรม   นิภาพร   ถึงภูวงค์
  พรชิตา วงศรีลา ปิยฉัตร คนเพียร   เบญจมาภรณ์ ศรีเทียวไทย
  สุดารัตน์ วงศรีลา กฤติยา อุปพงษ์   ทัญธิวา แก้วเคน
  ณัฐติการต์ วงค์สีลา กาญจนา สีเทียวไทย   จุฑารัตน์ วงศรีลา
  ภาวิณี   ถาปันแก้ว สุมิตรา เวฬุวนารักษ์   สัมฤทธิ์ เจริญรส
  เรือนแก้ว ฤทธิพันธ์ สุธิมา บุญทรง   กิตติยา  สีเทียวไทย
  อารียา   พิษสุวรรณ จันทิมา นระบุตร ศิริลักษณ์   พิษสุวรรณ์
 สุทธิดา   แท่นหิน ณัฐณิชา โถชาลี อริยา  การุญ
ปินตญา สีเทียวไทย เรวดี  เดชธิสา
พิยดา พรมชิตมาตร เจษฎา ศรีเทียวไทย
ศิริลักษณ์ สีเทียวไทย
ศิริรัตน์ จันเพ็งเพ็ญ
ศิริวรรณ วงศรีลา
จิราพัชร ดาบพลอ่อน
อัชยา คำโคตร

 

menu1